Select Picture

תעודת ISO 9001:2015

החברה נבדקה ורשומה כעומדת בדרישות התקן הבינלאומי ISO 9001:2015; החברה מחזיקה בתעודה זו מאז שנת 2005Select Picture

רישיון לעשיית עסק בכלי ירייה מטעם המשרד לביטחון לאומי

החברה מחזיקה ברישיון זה מאז שנת 1975רישיון לעשיית עסק- מסחר בכלי ירייה מטעם עיריית ראשון לציון

החברה מחזיקה ברישיון זה מאז שנת 1975Select Picture

רישיון לניהול מטווח קליעה מטעם המשרד לביטחון לאומי

החברה מחזיקה ברישיון זה מאז שנת 2002רישיון לעשיית עסק- מטווח ירי מטעם עיריית ראשון לציון

החברה מחזיקה ברישיון זה מאז שנת 2002Select Picture

אישור רישום במרשם היצוא הבטחוני מטעם משרד הביטחון

אישור רישום במרשם היצוא הביטחוניתקנון החברה

זכויות הצרכן

ביטול עסקת הרכישה על ידי הצרכן/ החזר טובין:

הרוכש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ולקבל החזר כספי בגינו או לחילופין להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או לקבל זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:

(1) ביטול העסקה לאחר קבלת הפריטים בידי הצרכן – הצרכן יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום ממועד קבלת הפריטים, ובלבד שהפריטים תקינים ולא נעשה בהם כל שימוש. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריטים באמצעות מסירה אישית לחנות החברה ובלבד שהפריטים תקינים ולא נעשה בהם כל שימוש.

(2) השבת פריטים ו/או החלפתם בפריטים אחרים ו/או קבלת זיכוי כספי תתבצע בכפוף לתנאים הבאים:

החזרת הפריט לחנות החברה בצירוף חשבונית מס, ובלבד שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט ו/או אביזרים נלווים לפריט.

החלפת הפריט במוצר אחר או השבתו כנגד קבלת זיכוי כספי (שובר זיכוי המונפק על ידי החברה) תיעשה בחנות החברה, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנהוגה בחנות החברה, כפי שתעודכן מעת לעת, וזאת בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר על ידי הצרכן ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש כלשהוא.

החזר כספי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה, וזאת בתוך 14 ימים ממועד קבלת הפריט שביקש הצרכן להשיב לחברה.

למותר לציין כי חוק הגנת הצרכן אינו חל על כלי ירייה לרבות שירותי הפקדה או תיקונים.

ביצוע תשלום וסיום

נא סמן קודם - "קראתי ואני מסכים לתקנון החברה"