Select Picture

ספורט ירי המבוסס על עקרונות לחימה והגנה עצמית באקדח. הירי המעשי התפתח בארה"ב כשיטת לחימה ושימוש בנשק במתארים ובמצבים שונים ומגוונים. השיטה באה לתת תשובה כמעט לכל מצב אליו עלול נושא הנשק להיקלע. הירי המעשי מפותח מאוד בעולם כספורט תחרותי לכל דבר ועניין והוא מנוהל על ידי מוסד על בינלאומי הקרוי I.P.S.C. בארץ מסונף הירי המעשי לאיגוד הקליעה הישראלי לצד כל יתר ענפי הקליעה.

כל אדם המעוניין לעסוק בתחום מחויב לעבור קורס ירי מעשי בן 40 שעות. מטרת הקורס היא להכשיר את המשתתפים בו ברזי השימוש באקדח, החל מהעקרונות הבסיסיים ועד למצבי הירי המורכבים ביותר. בין יתר התחומים הנלמדים, ניתן להזכיר: ירי תחת לחץ, תפעול מעצורים, ירי בשתי ידיים וירי בכל יד בנפרד (חזקה/חלשה), ירי מאחורי מחסות, ירי מפתחים שונים (חלונות/דלתות), ירי במצבים שונים (עמידה/כריעה/שכיבה), ירי בתנועה, ירי על מספר רב של מטרות במרחקים שונים, שליפה וירי ממצבי נשיאה שונים (גלוי/מוסתר, דרוך/פרוק).

עם סיומו המוצלח של הקורס זכאי הבוגר/ת לקבל תעודה הנקראת "תעודת יורה" מטעם איגוד הקליעה. תעודה זו מאפשרת להתקבל לכל אחד ממועדוני הירי המעשי הפזורים ברחבי הארץ ולעסוק בספורט באופן פעיל, כולל תחרויות, אליפויות, תחרויות בחו"ל ועוד.

תקנון החברה

זכויות הצרכן

ביטול עסקת הרכישה על ידי הצרכן/ החזר טובין:

הרוכש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ולקבל החזר כספי בגינו או לחילופין להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או לקבל זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:

(1) ביטול העסקה לאחר קבלת הפריטים בידי הצרכן – הצרכן יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום ממועד קבלת הפריטים, ובלבד שהפריטים תקינים ולא נעשה בהם כל שימוש. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריטים באמצעות מסירה אישית לחנות החברה ובלבד שהפריטים תקינים ולא נעשה בהם כל שימוש.

(2) השבת פריטים ו/או החלפתם בפריטים אחרים ו/או קבלת זיכוי כספי תתבצע בכפוף לתנאים הבאים:

החזרת הפריט לחנות החברה בצירוף חשבונית מס, ובלבד שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט ו/או אביזרים נלווים לפריט.

החלפת הפריט במוצר אחר או השבתו כנגד קבלת זיכוי כספי (שובר זיכוי המונפק על ידי החברה) תיעשה בחנות החברה, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנהוגה בחנות החברה, כפי שתעודכן מעת לעת, וזאת בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר על ידי הצרכן ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש כלשהוא.

החזר כספי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה, וזאת בתוך 14 ימים ממועד קבלת הפריט שביקש הצרכן להשיב לחברה.

למותר לציין כי חוק הגנת הצרכן אינו חל על כלי ירייה לרבות שירותי הפקדה או תיקונים.

ביצוע תשלום וסיום

נא סמן קודם - "קראתי ואני מסכים לתקנון החברה"