Select Picture

קורס מפקחי מטווח הינו קורס בן 60 שעות לימוד ובנוסף 20 שעות חניכה במטווח. כמו כן, עוברים החניכים השתלמות עזרה ראשונה בת 4 שעות. בקורס נרכש ידע בכל התחומים הקשורים לפיקוח על מטווח וניהול חדר נשק בארגונים כגון חברת שמירה, מפעל ראוי או ישוב ראוי. כמו כן, מהווה קורס מפקחי מטווח קרש קפיצה אל קורס מדריכי ירי, אליו ניתן לגשת בתום שנה מתום הקורס.

תוכנית הלימודים :חוק כלי הירייה ותקנות המשרד לביטחון הפנים, חוק העונשין- שימוש בכלי ירייה, עקרונות ההדרכה, סוגי מטווחים, מנגנוני נשק וירי בכלי נשק שונים אקדחים, תתי מקלעים ורובים.

תנאי קבלה: תושב מדינת ישראל מעל גיל 21 השוהה בארץ בקביעות וברציפות לפחות 3 שנים לפני מועד פתיחת הקורס ואישור של המשרד לביטחון הפנים לאחר בדיקת משטרת ישראל ומשרד הבריאות.

הקורס מועבר על ידי מדריך ירי בכיר בעל ניסיון עשיר בתחום. עם סיום הקורס והחניכה ועמידה במבחן המסכם, תונפק תעודת מפקח מטווח מטעם המשרד לביטחון הפנים.

תקנון החברה

זכויות הצרכן

ביטול עסקת הרכישה על ידי הצרכן/ החזר טובין:

הרוכש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ולקבל החזר כספי בגינו או לחילופין להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או לקבל זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:

(1) ביטול העסקה לאחר קבלת הפריטים בידי הצרכן – הצרכן יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום ממועד קבלת הפריטים, ובלבד שהפריטים תקינים ולא נעשה בהם כל שימוש. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריטים באמצעות מסירה אישית לחנות החברה ובלבד שהפריטים תקינים ולא נעשה בהם כל שימוש.

(2) השבת פריטים ו/או החלפתם בפריטים אחרים ו/או קבלת זיכוי כספי תתבצע בכפוף לתנאים הבאים:

החזרת הפריט לחנות החברה בצירוף חשבונית מס, ובלבד שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט ו/או אביזרים נלווים לפריט.

החלפת הפריט במוצר אחר או השבתו כנגד קבלת זיכוי כספי (שובר זיכוי המונפק על ידי החברה) תיעשה בחנות החברה, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנהוגה בחנות החברה, כפי שתעודכן מעת לעת, וזאת בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר על ידי הצרכן ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש כלשהוא.

החזר כספי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה, וזאת בתוך 14 ימים ממועד קבלת הפריט שביקש הצרכן להשיב לחברה.

למותר לציין כי חוק הגנת הצרכן אינו חל על כלי ירייה לרבות שירותי הפקדה או תיקונים.

ביצוע תשלום וסיום

נא סמן קודם - "קראתי ואני מסכים לתקנון החברה"