CZ

Select Picture Or Icon

Select Picture
527 LUX

527 LUX, by CZ

Country of production Czech Republic
Caliber 22 Hornet/223 Rem
Mechanism Mauser Style action, controlled feeding of the cartridge
Length 1,077 mm
Barrel length 600 mm
Weight 2,800 gr.
Velocity
Remarks 5 rd. detachable magazine, barrel twist 16" in 22 Hornet/9" in 223 Rem
Select Picture
455 Standard

455 Standard , by CZ

Country of production Czech Republic
Caliber 17HMR,22LR,22WMR
Mechanism Bolt action, Barrelled Action
Length 980 mm
Barrel length 525 mm
Weight 2,800 gr.
Velocity
Remarks
Select Picture
455 Super Match

455 Super Match, by CZ

Country of production Czech Republic
Caliber 22LR
Mechanism Barrelled-Action
Length 980 mm
Barrel length 525 mm
Weight 2,800 gr.
Velocity
Remarks
Select Picture
512 Tactical

512 Tactical, by CZ

Country of production Czech Republic
Caliber 22LR/22WMR
Mechanism Semi Auto rimfire, Detachable Magazine
Length 844-934 mm
Barrel length 415 mm
Weight 2,800 gr.
Velocity
Remarks
Select Picture
527 Varmint

527 Varmint, by CZ

Country of production Czech Republic
Caliber 223 Rem
Mechanism Mauser Style Action, Controlled feeding of the cartridge
Length 1,085 mm
Barrel length 650 mm
Weight 3,300 gr.
Velocity
Remarks
Select Picture
BREN 2 BR

BREN 2 BR, by CZ

Country of production Czech Republic
Caliber 7,62x51 NATO
Mechanism Automatic striker block
Length 735/ 925-995 +-10 mm
Barrel length 407 mm
Weight 3,800 gr.
Velocity
Remarks Mag Capacity: 25 Rounds
Select Picture
BREN 2

BREN 2, by CZ

Country of production Czech Republic
Caliber 5,56x45, 7,62x39
Mechanism Automatic striker block
Length 505/684-733 (8"), 577/762-807 (11"), 657/840-884 (14") - 5,56x45 NATO; 525/706-753 (9"), 577/762-807 (11"), 657/840-884 (14")- 7,62x39
Barrel length 8"- 207, 11"- 280, 14"- 357 - 5,56x45 NATO; 9"- 227, 11"- 280, 14"- 357 - 7,62x39
Weight 3,100 gr.
Velocity
Remarks Magazine Capacity: 30 Rounds
Select Picture
SCORPION EVO 3 S1

SCORPION EVO 3 S1 , by CZ

Country of production Czech Republic
Caliber 9*19
Mechanism Automatic striker block
Length 610-660 mm
Barrel length 196 mm
Weight
Velocity
Remarks Magazine Capacity: 10/20/30 Rounds for PCC
Select Picture
SCORPION EVO 3 S1 CARBINE

SCORPION EVO 3 S1 CARBINE, by CZ

Country of production Czech Republic
Caliber 9*19
Mechanism Automatic striker block
Length 826-876 mm
Barrel length 410 mm
Weight 2,870 gr.
Velocity
Remarks Magazine Capacity: 10/20/30 Rounds for PCC
Select Picture
SCORPION EVO 3 A1

SCORPION EVO 3 A1, by CZ

Country of production Czech Republic
Caliber 9*19
Mechanism Automatic striker block
Length 420/625-675 +-10 mm
Barrel length 196 mm
Weight 2,770 gr.
Velocity
Remarks Magazine Capacity: 10/20/30 Rounds


Weihrauch

Select Picture Or Icon

Select Picture
HW44

HW44, by Weihrauch

Country of production Germany
Caliber 4.5/5.5
Mechanism Integral Pressure Gauge And Quickfill Equipment
Length 337 mm
Barrel length 247 mm
Weight 1,300 gr.
Velocity 230/174 m/s
Remarks
Select Picture
HW77

HW77, by Weihrauch

Country of production Germany
Caliber 4.5/5.5
Mechanism Underlever Coching Action
Length 1120 mm
Barrel length 470 mm
Weight 4,100 gr.
Velocity 230/290 m/s
Remarks
Select Picture
HW77K

HW77K, by Weihrauch

Country of production Germany
Caliber 4.5/5.5
Mechanism Underlever Coching Action
Length 1020 mm
Barrel length 370 mm
Weight 4,000 gr.
Velocity 230/290 m/s
Remarks
Select Picture
HW85

HW85, by Weihrauch

Country of production Germany
Caliber 4.5/5.5
Mechanism Break Barrel, Spring Piston
Length 1165 mm
Barrel length 500 mm
Weight 3,500 gr.
Velocity 230/290 m/s
Remarks
Select Picture
HW95

HW95, by Weihrauch

Country of production Germany
Caliber 4.5/5.5
Mechanism Break Barrel, Spring Piston
Length 1110 mm
Barrel length 370 mm
Weight 4,000 gr.
Velocity 230/290 m/s
Remarks
Select Picture
97K

97K, by Weihrauch

Country of production Germany
Caliber 4.5/5.5
Mechanism Underlever Coching Action
Length 1,020 mm
Barrel length 300 mm
Weight 4,300 gr.
Velocity 290/230 m/s
Remarks
Select Picture
HW97KT

HW97KT, by Weihrauch

Country of production Germany
Caliber 4.5/5.5
Mechanism Underlever Coching Action
Length 1,030 mm
Barrel length 300 mm
Weight 4,300 mm
Velocity 290/230 m/s
Remarks
Select Picture
HW100T F.S.B

HW100T F.S.B, by Weihrauch

Country of production Germany
Caliber 4.5/5.5
Mechanism Pre Charged
Length 1,125 mm
Barrel length 560 mm
Weight 3,600 gr.
Velocity 320/290 m/s
Remarks
Select Picture
HW100S F.S.B

HW100S F.S.B, by Weihrauch

Country of production Germany
Caliber 4.5/5.5
Mechanism Pre Charged
Length 1,125 mm
Barrel length 560 mm
Weight 3,600 gr.
Velocity 320/290 m/s
Remarks
Select Picture
HW100TK F.S.B

HW100TK F.S.B, by Weihrauch

Country of production Germany
Caliber 4.5/5.5
Mechanism Pre Charged
Length 980 mm
Barrel length 410 mm
Weight 2,900 gr.
Velocity 275/265 m/s
Remarks
Select Picture
HW100SK F.S.B

HW100SK F.S.B, by Weihrauch

Country of production Germany
Caliber 4.5/5.5
Mechanism Pre Charged
Length 980 mm
Barrel length 410 mm
Weight 2,900 gr.
Velocity 275/265 m/s
Remarks
Select Picture
HW100T

HW100T, by Weihrauch

Country of production Germany
Caliber 4.5/5.5
Mechanism Pre Charged
Length 1,070 mm
Barrel length 600 mm
Weight 3,900 gr.
Velocity 320/290 m/s
Remarks
Select Picture
HW100TK

HW100TK, by Weihrauch

Country of production Germany
Caliber 4.5/5.5
Mechanism Pre Charged
Length 975 mm
Barrel length 410 mm
Weight 3,200 gr.
Velocity 275/265 m/s
Remarks
Select Picture
HW100S

HW100S, by Weihrauch

Country of production Germany
Caliber 4.5/5.5
Mechanism Pre Charged
Length 4.5/5.5
Barrel length 1,070 mm
Weight 3,900 gr.
Velocity 320/290 m/s
Remarks
Select Picture
HW100SK

HW100SK, by Weihrauch

Country of production Germany
Caliber 4.5/5.5
Mechanism Pre Charged
Length 975 mm
Barrel length 410 mm
Weight 3,200 gr.
Velocity 275/265 m/s
Remarks
Select Picture
HW100 BP

HW100 BP, by Weihrauch

Country of production Germany
Caliber 4.5/5.5
Mechanism Integrated Coching Lever
Length 835 mm
Barrel length 410 mm
Weight 3,780 gr.
Velocity
Remarks
Select Picture
HW110 STK

HW110 STK, by Weihrauch

Country of production Germany
Caliber 4.5/5.5
Mechanism Integral Pressure Gauge And Quickfill Equipment
Length 875 mm including moderator
Barrel length 240 mm
Weight 3,100 gr.
Velocity
Remarks

תקנון החברה

זכויות הצרכן

ביטול עסקת הרכישה על ידי הצרכן/ החזר טובין:

הרוכש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ולקבל החזר כספי בגינו או לחילופין להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או לקבל זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:

(1) ביטול העסקה לאחר קבלת הפריטים בידי הצרכן – הצרכן יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום ממועד קבלת הפריטים, ובלבד שהפריטים תקינים ולא נעשה בהם כל שימוש. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריטים באמצעות מסירה אישית לחנות החברה ובלבד שהפריטים תקינים ולא נעשה בהם כל שימוש.

(2) השבת פריטים ו/או החלפתם בפריטים אחרים ו/או קבלת זיכוי כספי תתבצע בכפוף לתנאים הבאים:

החזרת הפריט לחנות החברה בצירוף חשבונית מס, ובלבד שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט ו/או אביזרים נלווים לפריט.

החלפת הפריט במוצר אחר או השבתו כנגד קבלת זיכוי כספי (שובר זיכוי המונפק על ידי החברה) תיעשה בחנות החברה, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנהוגה בחנות החברה, כפי שתעודכן מעת לעת, וזאת בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר על ידי הצרכן ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש כלשהוא.

החזר כספי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה, וזאת בתוך 14 ימים ממועד קבלת הפריט שביקש הצרכן להשיב לחברה.

למותר לציין כי חוק הגנת הצרכן אינו חל על כלי ירייה לרבות שירותי הפקדה או תיקונים.

ביצוע תשלום וסיום

נא סמן קודם - "קראתי ואני מסכים לתקנון החברה"